Privacy Policy

SRL Royale Union Saint-Gilloise Privacy Policy

1. DEFINITIES Gegevens van betrokkene (of “u”)

 

Een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon

 

Persoonsgegevens

 

Alle informatie omtrent een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Regelgeving omtrent persoonsgegevens

 

De verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC vanaf 25 mei 2018. De Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. En elke andere bestaande of toekomstige toepasbare wet betreffende de privacy and de verwerking van persoonsgegevens.

2. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE BEHEERDER

 

2.1. We hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Ons privacybeleid omschrijft hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

 

2.2. CVBA Royale Union Saint-Gilloise (“Wij”, “Ons”, “Onze” of de “Club”) is een Belgische onderneming gevestigd aan de Brusselsesteenweg 223 in Vorst (1190) die geregistreerd staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0417144936. Uw vragen betreffende ons privacybeleid, kunt u per e-mail richten aan [email protected]. De overige contactgegevens zijn beschikbaar via onze website http://www.rusg.brussels/article/contact.

 

2.3. We zijn gemachtigd als beheerder, zoals gedefinieerd in de regelgeving omtrent persoonlijke data, en betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden vermeld in het privacybeleid.

3. PERSOONSGEGEVENS

 

We zullen onderstaande categorieën van uw persoonlijke gegevens verwerken:

− Persoonlijke informatie en contactgegevens: naam, postcode, e-mailadres, fysieke eigenschappen, gender, sociale media-accounts, geboortedatum, etnische achtergrond, geloofsovertuiging, mogelijke handicaps, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en telefoonnummer.

− Gegevens van transacties: IP-adres, accountnummer, ticketing-gegevens en bedrijfsgegevens.

− Voorkeuren betreffende: marketing, eten, taal en/of manier van communiceren.4. VERWERKINGSDOELEINDEN

 

4.1. We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken voor deze doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:

privacyoptions

4.2 We informeren u voorafgaandelijk indien we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan deze die aangegeven zijn in dit privacybeleid.

 

4.3 Voor bepaalde doeleinden die hierboven zijn beschreven heeft u uw expliciete toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Voorbeeld: door een vakje aan te kruisen bij de registratie of door de aankoop van een ticket te valideren waarbij aangegeven wordt hoe uw gegevens verwerkt zullen worden.

 

4.4 U heeft het recht om uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen enkele invloed op de rechtmatigheid van al onze handelingen voor de opheffing van kracht was.

 

 

4.5 De profilering en de daaropvolgende verwerking van informatie gebeurt op basis van uw persoonsgegevens, maar u heeft het recht om te allen tijde en kosteloos bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Stuur hiervoor e-mail naar [email protected] en geef aan dat u weigert dat uw persoonsgegevens gebruikt worden.

 

 

4.6 We mogen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie door te sturen en direct marketing-e-mails te verzenden. Het versturen van direct marketing-e-mail is toegelaten wanneer we via de verkoop van producten en diensten uw elektronische contactgegevens rechtstreeks van u ontvangen hebben en mits onze commerciële boodschappen aansluiten bij onze eigen producten en diensten (Soft-opt-in). U kunt zich te allen tijde verzetten om dergelijke direct marketing-boodschappen te ontvangen door te klikken op “UITSCHRIJVEN”. De optie op zich uit te schrijven is er in elke direct marketing- e-mail. U kunt uw besluit om zich uit te schrijven ook richten aan [email protected] .

 

 

4.7 Zoals hierboven vermeld staat, zal het gebruik van uw persoonsgegevens in sommige gevallen gebaseerd zijn op de rechtsgrond ‘uitvoering van de overeenkomst’. Het gebruik van uw persoonsgegevens is dus onontbeerlijk om de overeenkomst uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst kan in dit geval gezien worden als een rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens. In dit specifieke geval kunnen we de uitvoering van de overeenkomst niet laten doorgaan indien u zich verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

 

4.8 Het gebruik van persoonsgegevens van supporters komt tot stand via de club. De wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden is bij deze de rechtsgrond om de verwerking van deze persoonsgegevens te verantwoorden. In die welbepaalde gevallen gebruikt de club dus de persoonsgegevens om zijn juridische opdrachten te kunnen vervullen met betrekking tot de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

5. BEGUNSTIGDEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

5.1. We kunnen uw persoonsgegevens slechts doorgeven aan aanverwante bedrijven, leveranciers en service providers die verband houden met de doeleinden beschreven in artikel 4 van dit privacybeleid, maar die niet gelinkt zijn aan sponsoring, direct marketing of service providing. We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan de Pro League op voorwaarde dat u hier uw expliciete toestemming voor heeft gegeven (zie artikel 9.1).

5.2. Onze service providers omvatten onder andere IT service providers, marketing agentschappen, etc, maar beperken zich daar niet alleen toe.

 

5.3. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden doorgeven als we daartoe verplicht worden voor politioneel of gerechtelijk onderzoek of na een beslissing van een rechtbank.

 

5.4. Indien er sprake zou zijn van een totale of gedeeltelijke herstructurering of overdracht van de club, dan zouden wij uw persoonsgegevens ook kunnen overdragen aan derden die al dan niet verbonden zijn met de club.

6. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

 

We verwerken uw persoonsgegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

 

7. PERIODE WAARIN WE UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN

image7

We zullen de hierboven vermelde bewaartermijn(en) op regelmatige basis herzien en we kunnen hierbij bevestigen dat we uw persoonsgegevens hoe dan ook na een periode van vijf jaar verwijderen. Dat komt overeen met het einde van de termijn die nodig is om al onze wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

8. UW RECHTEN

 

8.1. Conform de bepalingen van de regelgeving inzake persoonsgegevens heeft u het recht op (a) inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens, (b) mag u bezwaar maken tegen de verwerking of de verspreiding van uw persoonsgegevens, (c) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op te vragen en rechtstreeks door te geven aan een andere beheerder en (d) heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of elke andere toezichthoudende autoriteit die de Gegevensbeschermingsautoriteit zou vervangen.

 

8.2. Je kan bovenstaande privacy-rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar [email protected]. Of gebruik een andere toepassing die op onze website staat.

9. GEZAMENLIJK BEHEER

 

9.1. Voor zover u akkoord ging dat we uw persoonsgegevens doorgaven aan de Pro League voor hun direct marketing-doeleinden, is het zo dat we samen met de Pro League acteren als gezamenlijke beheerders voor deze specifieke materie. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens onderling uitwisselen via een gezamenlijke CRM-gegevensbank op voorwaarde dat u daar expliciet uw goedkeuring heeft voor gegeven via de opt-in box.

 

9.2. Rekening houdend met de rechten die u toegekend werden sinds de inwerkingtreding van GDPR (zie artikels 13 en 14 van de GDPR-wetgeving) kunt u opmerkingen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons richten (zie onze contactgegevens in artikel 8.2).

 

10. WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

 

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde aan te passen. Elke aanpassing van het privacybeleid zal voorafgaandelijk aangekondigd worden en indien nodig zullen we uw toestemming vragen overeenkomstig met de bepalingen in Artikel 4 van dit privacybeleid.

 

De laatste wijzigingen aan ons privacybeleid gebeurden op: 22.05.2020