RIO Jeugdschool RUSG Academy

Algemeen gedrag.
1.1 Gedraag je onder alle omstandigheden correct op en naast het veld, met respect en waardigheid voor het imago van de club en in overeenstemming met de geest van het spel.

1.2 Respecteer de morele en fysieke integriteit van anderen, of dit nu tegenstanders, partners, scheidsrechters, toeschouwers, afgevaardigden of trainers zijn.

1.3. Respecteer de basisregels van beleefdheid en hoffelijkheid ten opzichte van iedereen met wie ze in contact komen als onderdeel van de clubactiviteiten.

1.4. Handhaaf onder alle omstandigheden zelfbeheersing; vermijd fysieke uitbarstingen en schuttingtaal.

1.5. Drink geen alcohol en rook niet in de kleedkamers, schoolgebouwen, speelgebieden of neutrale zones.

1.6 Het is ten strengste verboden om voorwerpen de club binnen te brengen die schadelijk zijn voor de morele integriteit, gezondheid of veiligheid van anderen. Op verzoek van een afgevaardigde of trainer kan een speler gevraagd worden te laten zien wat hij meeneemt.

1.7 Het hoofd bedekken en de pet of muts afzetten wanneer een gebouw wordt betreden of wanneer gecommuniceerd wordt met een volwassene.

1.8. Het gebruik van mobiele telefoons, MP3-spelers en koptelefoons, spelcomputers en het uitzenden van muziek is verboden in de kleedkamers, in de gangen, op de velden of tijdens elke groepsactiviteit (vergaderingen, maaltijden, wandelingen, enz.).

1.9. Het dragen van opvallende religieuze symbolen is verboden.

1.10. Respecteer strikt de regels die van kracht zijn volgens de gezondheidscontext van dat moment.

 

2. Aanwezigheid

2.1. Alle trainingen zijn verplicht. Als een speler niet aanwezig is bij een training, moet hij de trainer mondeling op de hoogte stellen van de reden van zijn afwezigheid. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren en ten minste twee uur voor het begin van de training. Hij brengt ook de coördinator op de hoogte via een ondertekend sms'je.

2.2. Als een speler om welke reden dan ook afwezig is bij een sessie, wordt hij niet geselecteerd voor de volgende wedstrijd.

2.3 Als een speler een hele dag afwezig is, moet een schriftelijk en ondertekend briefje of een e-mail van de ouders naar de trainer worden gestuurd voordat de speler terugkeert naar de club.

2.5. Tijdens de maanden juli en augustus moet elke speler alle trainingen hebben bijgewoond om in aanmerking te komen voor selectie voor een officiële of vriendschappelijke wedstrijd. Behalve in medisch gecertificeerde gevallen, moet een speler die één of meer trainingen heeft gemist de gemiste tijd inhalen. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen herstelsessies worden georganiseerd op het centrum om de gemiste tijd in te halen.

2.6. Een afwezigheid van meer dan één trainingssessie zonder voldoende rechtvaardiging zal resulteren in niet-selectie voor een aantal wedstrijden dat overeenkomt met het aantal gemiste sessies.

2.7. In geval van overmacht en alleen met instemming van de sportdirecteur van de betreffende categorie, kan een speler die niet geselecteerd kan worden, toch opgeroepen worden voor een wedstrijd om zijn team in staat te stellen in getallen op te stellen.
 

2.10. In het geval van het niet deelnemen aan een wedstrijd, zal de speler de trainer zo snel mogelijk mondeling informeren zodat het team gereorganiseerd kan worden en een andere speler opgeroepen kan worden.

2.11. Afwezigheid bij een wedstrijd moet worden gerechtvaardigd door een belangrijke reden. Dit zal worden bevestigd door een schriftelijk briefje, ondertekend door de ouders, wanneer de training wordt hervat.

3. Stiptheid.

3.1. Spelers moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn.

3.2 Iedereen moet zich nauwgezet houden aan de tijden en plaatsen van de wedstrijden.

3.3 In het geval van voorzienbare vertraging, informeert de speler zijn trainer voor het begin van de sessie. Elke laattijdige aankomst moet worden verontschuldigd aan de trainer alvorens deel te nemen aan de groepsactiviteiten.

3.4. Een speler mag een lopende sessie niet verlaten zonder toestemming van de trainer.

3.5. Coaches vertrekken op de exacte tijd vermeld op de uitnodiging voor de heenreis en door de trainer voor de terugreis.

3.6. Een speler die te laat komt voor het vertrek van de coach, zonder zijn trainer op de hoogte te hebben gesteld, zal niet deelnemen aan de wedstrijd van die dag.

3.7. Als een speler, om welke belangrijke reden dan ook, weet dat hij te laat zal zijn voor het vertrek van de coach, moet hij zijn trainer zo snel mogelijk informeren.

 

4. Bewegen.

4.1. Bij bepaalde wedstrijden moeten spelers en hun ouders zich zelf naar de wedstrijdlocatie begeven. In het geval van vervoer per auto, moeten de ouders ervoor zorgen dat zij volledig verzekerd zijn voor alle passagiers in hun voertuig. Ze nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich en verplichten zich tot een rijstijl die absolute veiligheid bevordert. Om onnodige stress en risico's te vermijden, plant elke chauffeur zijn vertrek binnen een comfortabele tijd. In geen geval mag de noodzaak om op tijd te zijn voorrang krijgen op voorzichtigheid en veiligheid.

4.2 Reizen naar de wedstrijdlocatie kan per bus. Elke opgeroepen speler moet aanwezig zijn op de afgesproken plaats en tijd van vertrek. Alle spelers zijn verplicht per coach van en naar de wedstrijd te reizen.

4.3. Voor het gehele seizoen heeft elke U18 en U21 speler recht op drie ontheffingen die hem toestaan om niet deel te nemen aan de busreis. Om geldig te zijn, moet een ontheffing worden aangekondigd en uitsluitend worden gemotiveerd door middel van een e-mail die moet worden verzonden op het ProSoccerData platform, ten minste acht dagen voor de datum van de betreffende reis, ter attentie van de Academy secretaris.

4.4. Om uitzonderlijke redenen of in geval van bewezen overmacht kan minimaal 24 uur voor de reis een ontheffing worden aangevraagd bij de secretaris om geheel of gedeeltelijk ontheven te worden van de busreis.

4.5. In het geval van reizen met de auto, zal een speler die te laat aankomt op het ontmoetingspunt op de wedstrijdlocatie op de reservebank worden geplaatst bij aanvang van de wedstrijd en zal zijn speeltijd worden verminderd. Na een tweede keer te laat komen, zal de speler niet worden opgeroepen voor een uitwedstrijd.

4.6. Bij het reizen per bus moet iedereen een veiligheidsgordel dragen.

4.7. Tijdens het reizen zijn de spelers die om de beurt worden aangewezen door de trainers verantwoordelijk voor het vervoer van uitrusting en tassen tussen de bus of auto's en de kleedkamer.

4.8. Spelers moeten zich tussen de kleedkamers en de velden, en tussen de parkeerplaats en de kleedkamers, in een gedisciplineerde groep verplaatsen onder leiding van de instructeurs en begeleiders.

4.9. We stellen coaches alleen beschikbaar voor bepaalde teams van spelers, personeel en academiepersoneel.

5. Kleding

5.1. Het clubpakket wordt aan de speler overhandigd na betaling van de contributie.

5.2. Tenzij anders vermeld, dragen spelers alleen de uitrusting die door de club wordt verstrekt. Alle spelers in hetzelfde team moeten het tenue dragen dat door hun trainer is voorgeschreven voor trainingssessies en warming-ups voor de wedstrijd. Een speler die niet aan deze eis voldoet, kan teruggestuurd worden naar de kleedkamer.

5.3. Scheenbeschermers moeten tijdens alle voetbalactiviteiten worden gedragen.

Een speler die de training bijwoont zonder scheenbeschermers zal niet worden toegelaten tot de training.

5.4. Korte sokken en uitgesneden kousen zijn verboden tijdens alle voetbalactiviteiten.

5.5. Spelers moeten altijd aanwezig zijn bij clubactiviteiten met hun uitrusting in orde, compleet, schoon en geschikt voor de weersomstandigheden.

5.6. Spelers moeten voetbalschoenen dragen die geschikt zijn voor de omstandigheden waarin ze spelen. Een slechte keuze van schoeisel zal onvermijdelijk de kwaliteit van zijn prestaties beïnvloeden. Dit kan het niet deelnemen aan de wedstrijd of een vermindering van de speeltijd rechtvaardigen.

5.7. Spelers moeten altijd een paar sportschoenen (met platte zolen) in hun tas hebben.

5.8. De speler moet zorg dragen voor zijn wedstrijdkleding en deze op wedstrijddagen altijd bij zich hebben.

5.9. Bij het presenteren aan de scheidsrechter, voor en tijdens de wedstrijd, moet het shirt in de korte broek gestopt zijn en moeten de sokken omhoog getrokken zijn. Elke gedragen korte broek moet dezelfde kleur hebben als de korte broek, en het ondershirt moet dezelfde overheersende kleur hebben als het shirt.

5.10. Tijdens trainingen en wedstrijden mogen geen sieraden of piercings worden gedragen.

5.11. Alle officiële uitwedstrijden moeten worden gespeeld in het uittenue dat door de club is uitgegeven.

5.12. Spelers wordt dringend geadviseerd om hun naam op alle uitrustingsstukken te markeren. Als je uitrusting is verwijderd, moet deze direct terug in je tas worden gedaan. De club wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal.

6. Uitrusting Infrastructuur.

6.1. Iedereen zal de aan hem toevertrouwde uitrusting met zorg gebruiken.

6.2. Elke week worden de spelers door de trainer aangewezen om beurtelings verantwoordelijk te zijn voor de uitrusting van hun team. Voor de training maken ze de uitrusting klaar die de trainer vraagt. Zij transporteren de uitrusting naar het veld. Ze verzamelen, reinigen en bergen de uitrusting op in de daarvoor bestemde ruimtes.

6.3. De verwijderbare doelen worden verplaatst en geïnstalleerd door alle spelers, onder toezicht van de trainer. Verwijderbare doelen moeten voorzichtig worden gehanteerd en opgetild en moeten worden verzwaard met de meegeleverde contragewichten voor elke activiteit. Trainers nemen hier de volledige verantwoordelijkheid voor. Verwijderbare doelen en tegengewichten moeten aan het einde van de sessie of wedstrijd worden teruggeplaatst. Ze worden afgesloten met een hangslot.

6.4 Het is ten strengste verboden om aan het doel of de netten te hangen.

6.5. Iedereen moet ervoor zorgen dat het terrein, de kampeerplaatsen en de omliggende zones perfect schoon worden gehouden om onze site aangenaam en gastvrij te houden.

6.6. Het gebruik van toiletten is verplicht. Het is verboden om op of bij het veld te urineren.

6.7. Spelers moeten ervoor zorgen dat ze de kleedkamer, het veld en de fitnessruimte in de tent verlaten zonder afval (verband, blikjes, flesjes, etc.) of kleine spullen achter te laten. De trainer is eindverantwoordelijk voor het netjes houden van de ruimtes die door zijn team worden gebruikt.

6.8. Opzettelijke schade aan gebouwen, meubilair, uitrusting en andermans eigendom zal in rekening worden gebracht aan de speler die het heeft veroorzaakt. Geld betaald voor reparaties of herstel stelt de speler niet vrij van disciplinaire maatregelen.

6.9. In een kleedkamer is elke speler verantwoordelijk voor de ruimte die hij inneemt. Als hij schade opmerkt, moet hij dit direct melden aan de begeleider of trainer om niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de schade.

6.10. Douchen is verplicht na elke training of wedstrijd. Het gebruik van slippers wordt aanbevolen. Vanaf het moment dat het team de kleedkamer bereikt, is een periode van 20' toegestaan om te douchen en aan te kleden. De trainer zal erop toezien dat deze tijdslimiet strikt wordt nageleefd.

6.11. Het is ten strengste verboden om schoenen of uitrusting schoon te maken in de douche of wasbakken. Schoenen moeten buiten op de daarvoor bestemde plaatsen worden schoongemaakt.

6.12. Het is verboden binnen met de bal te spelen.

6.13. Het is verboden om buiten wedstrijd- en trainingstijden op de velden te spelen.

6.14. Ouders en personen die geen lid zijn van de club hebben geen toegang tot de kleedkamers, trainings- en wedstrijdruimten (veld, banken) of het terrein van de jeugdschool, tenzij zij daartoe worden uitgenodigd.

6.15. Alle bestuurders moeten zeer voorzichtig rijden op het parkeerterrein. Ze moeten de parkeerplaatsen respecteren.

6.16. Tenzij anders vermeld, worden trainingssessies achter gesloten deuren gehouden, wat betekent dat alle andere personen dan personeelsleden en spelers de sessie niet kunnen bijwonen in de directe omgeving van de velden. Hen zal worden gevraagd de grenzen bij de ingang van de faciliteiten niet te overschrijden. Ouders die het beleid van gesloten deuren niet respecteren, zullen hun kinderen uitsluiten van de selectie.

6.17. In alle omstandigheden wijst de club alle verantwoordelijkheid af in het geval van schade, diefstal of verlies van waardevolle spullen binnen de faciliteiten. Je wordt daarom sterk aangeraden om alleen datgene mee te nemen wat strikt noodzakelijk is voor het beoefenen van je sport.

6.18. Teammanagers (trainers en afgevaardigden) moeten de toewijzing van ruimtes en velden respecteren.

6.19. L’accès individuel à la salle de musculation (dans la tente) en dehors des heures d’entrainement est autorisé, moyennant l’accord d’un formateur ou d’un membre du staff médical qui fixera les conditions de la pratique et en assumera la responsabilité.

 

6.19. Individuele toegang tot de fitnessruimte (in de tent) buiten trainingsuren is toegestaan, onder voorbehoud van toestemming van een trainer of een lid van de medische staf, die de voorwaarden bepaalt en de verantwoordelijkheid op zich neemt.

7. Medische begeleiding Zorg.

7.1. Om gedekt te worden door de verzekering van de Federatie moet elke speler die geblesseerd raakt tijdens een training of wedstrijd een ongevalsaangifte indienen. Dit document is verkrijgbaar bij het secretariaat. Het is ook te vinden op de website. Deze verklaring moet worden ingevuld door een arts en binnen drie werkdagen persoonlijk worden afgegeven bij het secretariaat. Zodra deze verklaring is ingediend, ontvangt de speler een brief van de federatie waarin wordt bevestigd dat er een dossier is geopend en waarin een certificaat van herstel is opgenomen. Dit certificaat wordt ingevuld door de arts die het herstel bevestigt en wordt ingediend bij het secretariaat voordat de sportactiviteit wordt hervat. Nadat de speler alle rekeningen heeft betaald en terugbetalingen heeft ontvangen van zijn ziekenfonds, moet hij alle ontvangstbewijzen van de niet terugbetaalde bedragen terugsturen naar het secretariaat. Het solidariteitsfonds van de Belgische Voetbalbond zal deze bedragen geheel of gedeeltelijk dekken (sommige kosten worden niet gedekt: bv. spalken, anti-inflammatiemiddelen, 50% van de ambulancekosten). 

Let op: als de speler minder dan 15 dagen inactief is, worden er geen fysiotherapiekosten gedekt door het federale solidariteitsfonds. Het niet naleven van deze procedure kan ertoe leiden dat de geblesseerde speler zijn rechten verliest. In dit geval kan de club de verantwoordelijkheid van de speler en zijn ouders niet overnemen.

7.2. De speler zal volledig respect tonen voor de medische staf. De speler zal het advies en de voorschriften van de clubarts en fysiotherapeut opvolgen.

7.3. Elke speler die geblesseerd is, zelfs licht geblesseerd, moet zijn trainer en de aanwezige fysiotherapeut informeren zodra de wedstrijd of training voorbij is of tijdens de wedstrijd.

7.4. Een speler die licht geblesseerd is mag alleen terugkeren op het veld met toestemming van de fysio. Een speler die afwezig is met een certificaat voor een ernstige blessure mag pas terugkeren naar de training als hij zijn certificaat van volledig herstel heeft ingeleverd. Hij moet het plan volgen dat is opgesteld door de fysio en de fysieke trainer die verantwoordelijk is voor de revalidatie.

7.5. In geval van langdurige behandeling mag de speler zijn therapeut kiezen. De speler moet regelmatig verslag uitbrengen aan de clubfysio over de voortgang van zijn behandeling. Daartoe moet hij één keer per week naar de club komen om de fysiotherapeut te ontmoeten. De club zal een lijst opstellen van fysiotherapeuten met wie onze medische staf in direct contact staat voor een betere coördinatie van interventies.

7.6. Aan het begin van het seizoen zal de speler de ingevulde medische vragenlijst van de club inleveren. Als er sprake is van een gezondheidsprobleem dat onder het medisch beroepsgeheim valt, informeren de ouders de clubarts, die alleen de informatie die nodig is voor de juiste zorg voor hun kind doorgeeft aan de trainers.

7.7. Alle spelers in de categorieën U16, 18 en 21 moeten de jaarlijkse medische keuring ondergaan die door de club wordt georganiseerd om deel te kunnen nemen aan activiteiten en competities.

7.8. Elke speler die ziek is, ook al is het maar een beetje, moet thuisblijven om te voorkomen dat zijn toestand verergert en om te voorkomen dat hij andere leden van zijn team besmet.

7.9. Een bezoek aan de dokter moet op afspraak gebeuren, behalve in dringende gevallen. Elke speler die naar de dokter gaat, moet een ziekteverzekeringskaart bij zich hebben. Er worden kosten in rekening gebracht voor het consult, die volledig vergoed zullen worden door de ziektekostenverzekeraar. Een speler die zonder zich te verontschuldigen niet op een afspraak verschijnt, zal gestraft worden.

7.10. De medische staf zal alleen tussenbeide komen in geval van pathologieën die verband houden met het beoefenen van voetbal of goedaardige ziekten die de fysieke capaciteit voor inspanning verminderen.

7.11. Alle spelers moeten jaarlijks een gebitscontrole ondergaan. Zij moeten voor aanvang van het seizoen een door de tandarts ondertekend certificaat van dit bezoek overleggen. Dit document zal aan het secretariaat gegeven worden wanneer de training hervat wordt.

7.12. Het gebruik van producten en medicijnen die niet door de wet of regelgeving zijn toegestaan, is ten strengste verboden. Een lijst van dergelijke producten zal aan het begin van het seizoen worden verstrekt. Elke speler die dit verbod overtreedt is als enige en exclusief verantwoordelijk voor de gevolgen voor zichzelf en voor de Royale Union Saint-Gilloise.

7.13. Elke speler die, als onderdeel van de behandeling van een medische aandoening, een stof moet gebruiken die op de lijst met verboden producten staat, moet de clubarts hiervan op de hoogte stellen.

7.14. Elke speler die wordt opgeroepen om een antidopingtest te ondergaan, moet dit doen. Hij mag vergezeld worden door de clubarts als deze aanwezig is.

7.15. De speler verplicht zich tot een gezonde levensstijl: evenwichtige voeding zonder overtollige vetten en suikers, voldoende slaap, herstel na het sporten.

8. Communicatienetwerken RGPD

8.1. RUSG respecteert de privacy van haar leden en hecht veel belang aan de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens. In overeenstemming met de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (RGPD) is de club verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld bij het beheer van bestanden. Deze gegevens worden gedurende een redelijke periode gearchiveerd, zoals vereist voor onze activiteiten. Ze mogen niet worden doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon.

8.2. De huidige communicatiemiddelen zijn erg interessant en nuttig. Het is echter belangrijk om overdaad te voorkomen. Vergeet niet dat

- geen enkele foto of video mag worden verspreid zonder toestemming van de gefotografeerde of gefilmde persoon.

- de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een recht van elke burger: intimidatie, inbreuken op de goede zeden, laster, racisme en vreemdelingenhaat zijn strafbaar.

- op basis van de wet van 11 maart 2003 zijn de enige personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van een website de personen die de site hebben gemaakt of hun ouders als de personen minderjarig zijn.

De club kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor publicaties op sites die niet officieel door de club zijn goedgekeurd. Bovendien behoudt de club zich het recht voor om elke verklaring of publicatie die in strijd is met de moraal en waarden die door de club worden verdedigd of elke daad van cyberpesten te bestraffen.

8.3. De club mag de naam en beeltenis van de speler gratis gebruiken als illustratie van een sportactiviteit die bedoeld is om het publiek te informeren, op voorwaarde dat het privéleven van de sporter niet wordt geschonden. De club mag ook foto's en afbeeldingen van de speler, individueel of als onderdeel van een team, gebruiken op elk technologisch medium, als onderdeel van een algemene campagne van de club.
 

8.4. De Club verplicht zich om inhoud op zijn site en sociale netwerken te plaatsen die voldoet aan de verschillende geldende wetten en regels. De Club verbindt zich ertoe geen inhoud te verspreiden die de waardigheid of privacy van anderen schendt, lasterlijke uitspraken doet of aanzet tot discriminatie, rassenhaat of geweld.

8.5. Communicatie met de pers en op sociale netwerken moet met wijsheid en terughoudendheid worden uitgevoerd. Elke speler wiens commentaar gepubliceerd wordt in zijn naam de belangen van de club ondermijnen of een of meer van zijn leden met naam en toenaam schaden, zal worden bestraft.

 

9. Schoolstudie.

9.1. Er wordt een ruimte ter beschikking gesteld aan spelers die voor aanvang of aan het einde van hun training bij BENS willen studeren. Toegang tot deze ruimte en studietijd moet schriftelijk worden aangevraagd door de ouders. Deelnemende spelers verplichten zich om de regels die gelden in het studiecentrum strikt na te leven.

9.2. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven door de ouders, kan de club contact opnemen met de school waar de speler naar toe gaat om te informeren naar zijn resultaten en gedrag op school. Negatief gedrag zal gevolgen hebben voor de toekomst van de speler bij de club. In het geval van ongepast gedrag, onterechte afwezigheid, verwijdering of gebrek aan werk en dus resultaten, zal een zware sanctie worden opgelegd, variërend van schorsing tot uitsluiting.

9.3. RUSG heeft een bijlesdienst. Ouders die hun kind van deze dienst gebruik willen laten maken, moeten contact opnemen met de huiswerkschoolmanager van deRUSG.

 

10. Administratie Communicatie

10.1. Alle documenten die moeten worden ingevuld voor de Jeugdtraining of alle informatie die nodig is voor de Federatie moet worden verstrekt aan het secretariaat wanneer de training wordt hervat.

10.2. Ouders zijn verantwoordelijk voor de informatie die zij aan de Jeugschool verstrekken. Zij verplichten zich om elke verandering van adres of telefoonnummer zo snel mogelijk door te geven.

10.3. Spelers moeten altijd in het bezit zijn van hun identiteitskaart.

10.4 Het is mogelijk om alleen op afspraak een gesprek te krijgen met de coördinator of de teammanager van de betreffende categorie. Het verzoek voor een afspraak moet per e-mail worden gedaan, met duidelijke opgave van de redenen voor het gesprek. De teammanager van de betreffende categorie beoordeelt op basis van de opgegeven redenen of het gesprek nodig is.

10.5. Het secretariaat van de Jeugdschool is alleen toegankelijk op afspraak. Elke communicatie of aanvraag voor een afspraak moet per e-mail naar het secretariaatsadres (secretariat@rusgacademy.be) worden gestuurd. Afspraken zijn alleen mogelijk op woensdag. Op andere dagen is het secretariaat gesloten.

10.6. Beoordelingen worden drie keer per jaar gepland: de eerste begin september, de tweede begin december en de derde eind maart. De beoordelingsvergaderingen worden bijgewoond door de sportdirecteur van de betreffende categorie (of zijn/haar vertegenwoordiger), de categoriecoördinator en de trainers die betrokken zijn bij de speler. Beslissingen die tijdens deze vergaderingen worden genomen zijn collegiaal en wederzijds ondersteunend. Beoordelingen worden schriftelijk gecommuniceerd. Een door de ouders ondertekende kopie moet aan het secretariaat worden gegeven. De speler, vergezeld van zijn ouders, kan worden opgeroepen of kan vragen om geïnterviewd te worden om zijn beoordeling te bespreken.

10.7 Aan het einde van de laatste training ontvangt de geselecteerde speler de wedstrijduitnodiging via PSD. Deze uitnodiging vermeldt de dag, tijd, ontmoetingsplaats en wijze van reizen. Een speler die niet geselecteerd is, heeft het recht om beleefd aan zijn trainer te vragen waarom.

11 Tests

11.1. De speler onthoudt zich van elk contact of activiteit met een andere club zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de sportdirecteur van de betreffende categorie, op straffe van sanctie (schorsing of zelfs uitsluiting).

11.2. Een speler die al aangesloten is en een test bij de RUSG aanvraagt, mag alleen deelnemen met schriftelijke toestemming van de club waartoe hij behoort. Deze toestemming moet worden gegeven aan de sportdirecteur van de betreffende categorie of aan de categoriecoördinator. Als dit niet gebeurt, moeten de ouders van het kind een document ondertekenen waarin de RUSG wordt vrijgesteld van alle aansprakelijkheid in geval van lichamelijk letsel of andere schade tijdens de gehele testperiode, inclusief reis en activiteiten op en buiten het veld.

11.3. De trainer mag een speler alleen accepteren voor een test als de speler voldoet aan het vorige punt.

 

1

2. Andere activiteiten

12.1. De speler stelt zijn voetbalactiviteiten uitsluitend ter beschikking van de club. Dit houdt een verbod in om zaal- of minivoetbal te spelen of deel te nemen aan andere wedstrijden voor een ander team tijdens het kampioenschap. In dergelijke gevallen wordt een straf opgelegd. Uitzonderlijke deelname moet worden toegestaan door de teammanager van de betreffende categorie.

12.2. Het individueel beoefenen van recreatieve activiteiten, zonder competitiegeest, is toegestaan binnen redelijke grenzen, zodat de fysieke integriteit van de speler of zijn competitieniveau niet wordt geschaad.

12.3. Elk beroep op een fysieke of mentale trainer van buiten de club, op welk moment dan ook, moet per e-mail worden gemeld aan de teammanager.

12.4 Elke deelname aan activiteiten van een andere academie dan die van de RUSG moet per e-mail worden gemeld aan de sportdirecteur.

13 Scheidsrechteren.

13.1. Elke speler in de U16 en U18 kernen zal, op basis van een rooster georganiseerd door de instructeurs, de rol van scheidsrechter moeten vervullen bij een U8, U9 of U10 wedstrijd. Hij zal 45 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn en zal gebrieft worden over de instructies en regels die in de te scheidsrechteren wedstrijd toegepast moeten worden. Ze zullen het clubuniform dragen op het veld.

13.2. Een speler die niet voldoet aan deze uitnodiging zal niet geselecteerd worden voor de volgende wedstrijd van zijn team.

14 Trainingen

14.1 Regels die specifiek zijn voor dit type activiteit worden opgesteld door de coördinator en trainers, met goedkeuring van de sportdirecteur van de betreffende categorie. Hetzelfde geldt voor toernooien in het buitenland.

14.2. Elke deelnemende speler verbindt zich er schriftelijk toe dit reglement nauwgezet na te leven.

14.3. Elke houding die het goede verloop van de activiteiten zou kunnen verstoren, zal streng bestraft worden. Er moet worden opgemerkt dat elke speler die deze instructies onderweg niet naleeft, het risico loopt niet langer gedekt te zijn door de verzekering, met alle gevolgen van dien.

15 Integriteit Eerlijk spel.

15.1 Alle leden van de Club verplichten zich tot het respecteren van de Handvesten voor Integriteit en Eerlijk Spel die in onze faciliteiten worden opgehangen.

16.sponsoring.

16.1 Elk sponsorinitiatief voor de Jeugdschool moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

 

17 Straffen.

17.1. Iedere overlast, iedere handeling die in strijd is met de geest van de club en haar goede imago, iedere overtreding van deze regels zal leiden tot een straf, variërend van een eenvoudige waarschuwing tot tijdelijke schorsing, of zelfs permanente uitsluiting.

17.2. De volgende overtredingen worden als ernstig beschouwd

- elke daad van geweld van welke aard dan ook (moreel of fysiek) bewust gepleegd tegen een lid van de club, een deelnemer aan de wedstrijd of een derde partij.

- elke handeling bedoeld om de club of een van de leden te schaden door middel van bedreigingen, beledigingen, laster of smaad.

- herhaaldelijk ongedisciplineerd gedrag ondanks waarschuwing.

- bezit of consumptie van alcoholische dranken of illegale substanties.

- diefstal

- bewezen dopingovertredingen.

17.3. In het geval van een ernstige overtreding wordt een tuchtcommissie bijeengeroepen, bestaande uit de voorzitter van de jeugdschool (of zijn vertegenwoordiger), de sportdirecteur van de betreffende categorie en het hoofd van de huiswerkschool. De betrokken speler wordt op de hoogte gebracht en mag vragen om gehoord te worden. Na analyse van de feiten en het geven van een advies, beslist de tuchtcommissie over de straf. Deze sanctie kan voorwaardelijk zijn en afhankelijk van het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het zal officieel worden meegedeeld aan de speler en zijn ouders door middel van een schriftelijke nota die persoonlijk wordt afgegeven tijdens een gesprek met de teammanager van de betreffende categorie of via de normale post.

17.4. Elke overtreding die buiten de club wordt begaan en als crimineel wordt erkend (onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek) zal resulteren in een sanctie door de club, variërend van onmiddellijke schorsing tot permanente uitsluiting. De speler mag vragen om gehoord te worden door de tuchtcommissie.

17.5. De trainer mag een speler elke sanctie opleggen die hij nuttig acht voor het goede verloop van de activiteit. Na afloop van de activiteit informeert hij de coördinator en de teammanager van de betreffende categorie, die beslissen welke actie ondernomen moet worden.

17.6. Een federale sanctie voor een rode kaart verkregen voor een ernstige overtreding (opzettelijke slag) of ongepastheid (belediging, ongepast gebaar, enz.) kan worden verhoogd met een extra schorsing door de club.

17.7. Boetes die aan de club worden opgelegd voor nalatigheid van een van zijn leden worden betaald door het verantwoordelijke lid.

18. Lidmaatschapskosten

18.1. Alle ouders moeten hun lidmaatschapsgeld betalen, anders wordt de speler uitgesloten.

18.2. Lidmaatschapsgeld wordt niet terugbetaald, tenzij de tuchtcommissie anders beslist na een duidelijk gemotiveerd uitzonderingsverzoek.

19. Contactpersoon in geval van een geschil

19.1. Hend El Yahyaoui is de contactpersoon in geval van een conflict op HR-niveau.